Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

1. Úvod

Tento dokument vysvetľuje, akým spôsobom môžeme získavať a spracúvať vaše osobné údaje. Ďalej tu nájdete informácie o právach, ktoré máte vo vzťahu k nami spracúvaným osobným údajom.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Humánny pokrok o.z., so sídlom Belinského 1054/10, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika, IČO: 42272262.

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré môžu byť použité na vašu identifikáciu, alebo ktoré sú s vami, ako fyzickou osobou, spojené. Neposielajte nám prosím svoje osobné údaje ak nechcete, aby sme ich používali spôsobom uvedeným v tomto dokumente.

Vaše osobné údaje používame najmä v súvislosti s:

    1. poskytovaním vami požadovaných informácií;

    2. využívaním našich služieb;

    3. vašou akciou pri našich iniciatívach;

    4. pracovnoprávnymi vzťahy; a

    5. používaním našich internetových stránok.

2. Získavanie údajov

2.1 Všeobecne

Osobné údaje získavame priamo od vás, od našich klientov alebo ich protistrán a od ich zástupcov.

Ďalej môžeme osobné údaje získavať od tretích strán, ako sú napr. štátne orgány, váš zamestnávateľ, obchodní partneri, alebo z verejne dostupných databáz.

Môžeme získavať aktuálne aj historické osobné údaje vrátane vášho mena, kontaktných údajov, identifikácie, organizácie, zamestnania, pozícií a detailov žiadostí / sťažností. Môžeme tiež získavať osobné údaje o vašich ďalších rokovaniach s nami, vrátane akéhokoľvek kontaktu, ktorý medzi nami prebehol, či už osobne, telefonicky, e-mailom alebo online.

Naším cieľom je spracúvať iba aktuálne a presné osobné údaje. Informujte nás teda prosím o všetkých zmenách vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a to buď e-mailom na adrese: info@humannypokrok.sk alebo poštou na adrese: Belinského 1054/10, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika.

3. Spracúvanie

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, ak:

    1. je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami;

    2. poskytnete svoj súhlas na dané spracúvanie;

    3. považujeme dané spracúvanie za nevyhnutné na dosiahnutie našich oprávnených záujmov a postupujeme v súlade s vaším primeraným očakávaním a minimálnym dopadom na vaše súkromie; alebo

    4. to vyžaduje zákon alebo iný právny predpis.

Vaše osobné údaje využívame na:

    1. poskytovanie a vylepšovanie našich služieb;

    1. zachovanie a rozvoj nášho vzťahu s vami;

    2. zlepšenie našich vnútorných procesov;

    3. plnenie našich zákonných a profesionálnych povinností;

    4. monitorovanie a analýzu nášich kampaní;

    5. zasielanie marketingovej komunikácie, ak ste našim klientom alebo ste k tomu dali súhlas.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu, ktorá je za daných okolností nevyhnutná alebo ako to vyžadujú právne predpisy.

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

    1. základné údaje (napr. meno, titul alebo postavenie a váš vzťah k nám alebo našim klientom);

    2. kontaktné údaje (napr. poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo);

    3. finančné údaje (napr. údaje týkajúce sa platieb);

    4. údaje týkajúce sa využívania našich internetových stránok (viď. Cookie Notice);

    1. údaje, ktoré nám poskytnete za účelom využívania našich služieb;

    1. údaje, ktoré nám poskytnete za účelom nadviazania pracovnoprávneho vzťahu;

    2. údaje nevyhnutné na plnenie našich povinností ako zamestnávateľa;

    3. osobné údaje, ktoré nám poskytli naši klienti alebo ich zástupcovia v rámci plnenia zmluvy alebo v rámci vyjednávania ohľadom kampane;

    4. akékoľvek ďalšie údaje, ktoré nám sami poskytnete.

4. Prenos a sprístupňovanie

Vaše osobné údaje neprenášame ani inak neposkytujeme iným komerčným subjektom.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám, pokiaľ:

    1. ste nám k tomu dali súhlas;

    2. máme zákonnú alebo odbornú povinnosť tak urobiť (napr. na základe predpisov proti praniu špinavých peňazí);

    3. je to nevyhnutné na účely súdneho konania alebo v súvislosti s ním, alebo na výkon alebo ochranu našich práv;

    4. je dôležité poskytnúť údaje našim klientom, vášmu zamestnávateľovi, vašim profesionálnym poradcom a stranám, s ktorými spolupracujeme (napr. pri spoločne organizovanom projekte);

    5. poskytujeme anonymné štatistické informácie o užívateľoch našich internetových stránok a súvisiace užívateľské informácie spoľahlivým tretím stranám, vrátane analytikov a poskytovateľov vyhľadávačov.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť niektorým dôveryhodným tretím stranám v súlade so zmluvami, ktoré s nimi máme uzavreté. Ide predovšetkým o:

    1. našich profesionálnych poradcov a audítorov;

    1. dodávateľov, ktorí nám poskytujú určité podporné služby ako je spracovanie textu, preklad, kopírovanie a preskúmanie dokumentov;

    2. poskytovateľa IT služieb;

    3. tretie strany zapojené do hosťovania alebo organizovania podujatí alebo seminárov.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté štátnym orgánom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní len z dôvodov uvedených v tomto dokumente a ak je toto poskytnutie v súlade s našou povinnosťou mlčanlivosti. Ak nám to právne predpisy nezakazujú, vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme vás o tomto zamýšľanom poskytnutí vašich osobných údajov vopred informovali.

5. Bezpečnosť

Uplatňujeme opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie informácií v elektronickej alebo fyzickej podobe a na zabránenie neoprávnenému prístupu, zmenám či zverejneniu informácií. Naše zásady zabezpečenia informácií sú podporované množstvom bezpečnostných štandardov, procesov a postupov. Informácie ukladáme v priestoroch s obmedzeným prístupom alebo v elektronických databázach vyžadujúcich prihlasovacie údaje a heslá. Požadujeme, aby poskytovatelia našich dátových úložísk spĺňali príslušné štandardy priemyselného zabezpečenia. Všetci partneri, zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorí majú prístup k dôverným informáciám, sú viazaní mlčanlivosťou.

Prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných k našim online službám; akýkoľvek prenos je na vlastné nebezpečenstvo.

6. Cookies

Informácie o súboroch cookies nájdete tu.

7. Vaše práva

Predpisy na ochranu osobných údajov vám priznávajú nasledovné práva:

7.1 Právo na prístup

Právom na prístup k osobným údajom sa rozumie právo požadovať informáciu, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané. Ak vaše osobné údaje spracúvame, máte právo ich od nás získať spolu s ďalšími informáciami týkajúcimi sa ich spracúvania.

Upozorňujeme vás, že v mnohých prípadoch budeme musieť vašu žiadosť o prístup odmietnuť s odkazom na plnenie našich zákonných povinností, najmä povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo zákona o advokácii.

7.2 Právo na opravu nebo doplnenie

Uplatnením práva na opravu alebo doplnenie docielite opravu nepresných osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

7.3 Právo na výmaz

Vášmu právu na výmaz zodpovedá naša povinnosť zlikvidovať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

    1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;

    2. odvoláte súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a na našej strane neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;

    3. vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme alebo je potrebné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení, a na našej strane neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracúvanie;

    4. vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu;

    5. osobné údaje boli spracúvané nezákonne;

    6. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie našej právnej povinnosti;

    7. osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz nemáte, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

  1. pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

  2. na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

  3. pre splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva Európskej únie alebo z práva Slovenskej republiky alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení;

  4. z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

  5. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by právo na vymazanie znemožnilo alebo vážne ohrozilo plnenie cieľov uvedeného spracúvania.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania
 1.  

Právo na obmedzenie spracúvanie predstavuje vaše právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ:

    1. popierate presnosť osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť vašich osobných údajov overiť;

    2. spracúvanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale Vy odmietate ich vymazanie a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

    3. spracúvanie vašich osobných údajov už nie je z našej strany potrebné, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov; alebo

    4. ste namietali spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme alebo potrebnom na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi – tento dôvod sa v našom prípade neuplatní, pretože takéto rozhodovanie nevykonávame.

Ak bolo spracúvanie obmedzené na základe niektorého z vyššie uvedených dôvodov, môžu byť dotknuté osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracúvané len s vašim súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

O zrušení obmedzenia spracúvania vašich osobných údajov sme povinní vás vopred informovať.

7.5 Právo na prenosnosť

Právo na prenos predstavuje vaše právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, a to v prípade, že

    1. spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase alebo na zmluve; a

    2. spracúvanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť máte právo na to, aby sme vaše osobné údaje odovzdali priamo inému prevádzkovateľovi. To neplatí, pokiaľ nie je odovzdanie technicky možné. Právo na prenosnosť sa neuplatní na spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

7.6 Právo vzniesť námietku

Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, a to vrátane profilovania. Ak právo využijete, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, kým nepreukážeme závažné a oprávnené dôvody, ktoré musia prevažovať nad vašimi právami a záujmami. Ďalej môžeme takéto osobné údaje spracúvať, ak je to potrebné pre výkon a obhajobu právnych nárokov. V prípade, že je námietka vznesená proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, naše oprávnené záujmy sa už nebudú skúmať.

7.7 Právo odvolať súhlas

Ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

7.8 Právo podať sťažnosť

Pre uplatnenie vašich práv môžete využiť náš formulár žiadosti dotknutých osôb, pokiaľ je k dispozícii. Vašu žiadosť môžeme odmietnu. Za spracovanie žiadosti môžeme účtovať poplatok, ak to dovoľujú právne predpisy.

Ak nie ste spokojný/á so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Marketingová komunikácia

Ak ste našim klientom, môžeme vám zasielať aktuálne oznámenia týkajúce sa ponuky našich služieb. Ak nie ste naším klientom, potrebujeme získať pred zasielaním našej nevyžiadanej komunikácie váš súhlas. V prípade, že ste súhlasili so zasielaním marketingových oznámení, ale neskôr ste si to rozmysleli, dajte nám prosím vedieť, aby sme vás mohli odstrániť z našich distribučných zoznamov. Môžete nás kontaktovať na nižšie uvedenej adrese, alebo využiť možnosť tzv. „Opt-out“, ktorá vám bude poskytnutá v každom našom nevyžiadanom marketingovom oznámení.

9. Aktualizácia

Tento dokument pravidelne kontrolujeme a vyhradzujeme si právo na jeho zmenu.

10. Kontakty a dalšie informácie

e-mail: info@humannypokrok.sk; poštová adresa: Belinského 1054/10, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete tiež podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: info@pdp.gov.sk, WWW: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.